Kommentar
Denne oppgaven har gitt deg et innblikk i strandens mangfoldige prosesser som, over tid, skaper endringer på stranden. Dersom du gjentar besøket, vil du trolig oppdage nye prosesser og nye former som du ikke la merke til første gang. Dersom du besøker andre sandstrender, enten det er i nabokommunen eller på Mallorca, vil du finne mange av de samme typer former og prosesser. Men også her vil du oppdage ting som er annerledes enn ved din første strand. Uansett vil stranden virke mer “kjent” og forståelig nå enn tidligere.

? Spørsmål
1. Hvor mange ulike prosesser og småformer fant du på stranden?
2. Hvor mange av de ulike typer småformer var dannet av henholdsvis:
a) bølger
b) rennende vann
c) vind
d) drivende gjenstander (drivved, isflak, ol.)
e) dyr (mennesker, husdyr, fugler, fisk, skaldyr, mark, osv.)
f) kollaps, vann- og gassutblåsning, ol.
3. På hvilken del av stranden (bakre strand, øvre strand, nedre strand) var følgende prosesser viktig for dannelsen av småformer på stranden:
a) oppskyll/nedskyll
b) bølgebevegelser
b) vind
c) dyr

Fordyping
Strender endrer seg over tid etter skifte i været og tidevannet. Strandkammen kan bygge seg gradvis opp over flere dager under en stigende tidevannssyklus, for så å bli fjernet i løpet av noen få timer under storm. Over flere år kan enkelte strender vokse til, mens andre preges av erosjon som kan true veier og bebyggelse.