Feltoppgaver
På grunnlag av enkle observasjoner, målinger og prøveinnsamling - og med litt hjelp fra GEOlogiskolens informasjonsdatabase - kan man selv finne ut mer om:
- hva den fysiske naturen rundt oss består av (materiale)
- hvordan ulike geologiske prosesser opererer (prosesser)
- hvorfor landskapet endrer seg over tid (historie)

På stranden
Stranden egner seg godt til prosjektoppgave. Det er et geologisk aktivt omrøde der prosesser, form
er, materiale og endringer over tid er lette å studere.

Berggrunnsblotningen
Berggrunnsblotningen er en annen lokalitet der man kan gjøre forskjellige geologiske observasjoner og undersøkelser. Mineral- og bergartsidentifisering, samt strukturgeologiske målinger er noe av aktiviteten ved en slik lokalitet.

I grustaket
Grustak finner man mange steder rundt om i landet. Denne lokaliteten gir mange interessante muligheter til å studere materiale og prosesser fra nyere geologisk tid.

Landskapet
Studier av landskapet kan gjøres med utgangspunkt i ulike former, som elver, daler og fjell.