Strandprofilen
En typisk strandprofil inndelt i tre soner
 

Trinn 3 - Stedfesting av former og prosesser på strandprofilen
I denne delen av oppgaven skal du dele stranden i tre soner tilsvarende det du ser i figuren ovenfor. Deretter skal du, på vedlagt skjema:
1. Tegne inn strandprofilen slik det ser ut i ditt område.
2. Merke av hvilke småformer du har funnet i de tre sonene.
3. Merke av hvilke prosesser du har funnet i de tre sonene.

Stranden har en karakterisk tverrprofil som er skapt av bølger og andre prosesser.
Tre soner kan skilles ut:
a) Bakre strand - strandbredd over normal høyvannnivået
b) Øvre strand - strandfront mellom høyvann og middelvannstand
c) Nedre strand - lavvannsflaten under middelvannstand.
 
Former og prosesser langs strandprofilen
 

Utskrift av
blankt skjema